Regulamin serwisu IGN.COM.PL

1. Wstęp

Regulamin strony IGN.COM.PL określa ramy świadczenia przez firmę Domfort Sp. z o.o. na rzecz użytkowników portalu ogłoszeniowego usług umożliwienia zamieszczania ogłoszeń w serwisie IGN.COM.PL. Podstawą do obsługi portalu ogłoszeniowego jest skorzystanie z nośników łączących się z internetem oraz urządzeń umożliwiających takie połączenie.

2. Podstawowe informacje

Serwis: serwis internetowy prowadzony pod adresem www.ign.com.pl (dalej jako Serwis ign.com.pl) zwany inaczej portalem ogłoszeniowym lub ogłoszeniodawcą.

Użytkownik – odwiedzający lub zarejestrowany Użytkownik zwany również konsumentem lub ogłoszeniodawcą. Użytkownikiem traktowanym jako Konsument jest również Profesjonalista.

Usługodawca to firma Domfort Sp. z o.o. z siedzibą w Płock przy ul. Czwartaków 22, 09-410 Płock, NIP 7743062976, e-mail biuro@domfort.pl, telefon 500222366 zwaną inaczej właścicielem Serwisu.

Konto na portalu IGN.COM.PL przydzielona wcześniej zarejestrowanemu użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu odpowiednia część serwisu, przez który Użytkownik ma możliwość zamieszczania ogłoszeń zgodnych podstawowymi zasadami grzeczności oraz prawami opartymi o obowiązujące przepisy prawa cywilnego w Polsce.

Nieruchomość: mieszkanie, dom, działka, ziemia lub usługa najmu i wynajmu, które mogą zgodnie z przepisami prawa być przedmiotem Ogłoszenia oraz są zgodne z wymogami określonymi przez niniejszy regulamin.

Cennik: ustalony przez usługodawcę pakiet opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu IGN.COM.PL, określony w załączniku niniejszego regulaminu.

Usługa umieszczania ogłoszeń – usługa polegająca na umożliwieniu zarejestrowanemu Użytkownikowi umieszczenia w serwisie ogłoszenia na okres czasu wskazany w Regulaminie. Ogłoszeniem jest zamieszczona przez Użytkownika forma pisemna jako część opisowa oraz wgrana forma fotograficzna (audiowizualna) ukazująca ogłaszany przedmiot.

Usługa powiadomień to usługa polegająca na powiadamianiu zarejestrowanego Użytkownika (na podany przez niego adres e-mail lub telefon umożliwiający odczyt wizualny), o interesujących ogłoszeniach lub zmianach zachodzących w obrębie konta lub ogłoszeń.

Konsument to konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Profesjonalista użytkownik, który zakłada Konto w ramach i dla celów związanych pośrednio lub bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową lub inaczej usługową.

Blokada Konta to jego zawieszenie lub odebranie prawa do dostępu do konta Użytkownika, które nie zostaje usunięte lecz zwieszone w przypadku ogłaszania nielegalnych treści, usług czy towarów. W przypadku zaistnienia ryzyka złamania prawa, ogłaszający ma prawo wezwać odpowiednie organy ścigania w celu zapobieżeniu poniesienia strat przez osoby, podmioty zwanymi inaczej poszkodowanymi.

3. Warunki korzystania z serwisu

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego www.ign.com.pl.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Firma Domfort Sp. z o.o. może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Spółki, a tak że zmianami w strukturze lub w treści Serwisu czy oferty strony ign.com.pl

Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.

Umowa z zarejestrowanym Użytkownikiem zawarta jest w momencie zarejestrowania konta Użytkownika (jako podpis rejestracji uznaje się potwierdzenie rejestracji e-mailem z przyporządkowanym do niego numerem), z zastrzeżeniem kolejnego zdania. Umowa na Usługi odrębne, zawierana jest każdorazowo odrębnie na każdą z tych usług zgodnie z treścią Regulaminu i procesu korzystania z Serwisu.

W momencie zawierania umowy na odległość Użytkownik musi podać prawidłowy adres e-mail oraz aktywny w sieci będący jego własnością telefon komórkowy (pod rygorem prawa, o nielegalnym przywłaszczeniu obcej własności rzeczowo intelektualnej), na który Usługodawca wyśle w formie wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia odnośnej umowy wraz z informacjami.

Umowa użytkowania konta, zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieokreślony nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika, jednak każda ze stron może rozwiązać umowę z 30-o dniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika. Portal ogłoszeniowy ma prawo rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę z Użytkownikiem jeśli stwierdzone zostanie rażące naruszenie regulaminu portalu oraz prawa obowiązującego na terenie Polski jak Unii Europejskiej.

Portal ogłoszeniowy udostępnia odesłania do zewnętrznych stron internetowych lub funkcji umożliwiających nabywanie towarów lub usług, odpłatnie bądź nieodpłatnie, od podmiotów trzecich na zasadach ustalonych przez te podmioty. Usługodawca nie jest stroną zawartych umów z odpowiednimi portalami czy usługodawcami i nie odpowiada względem Użytkownika za ich treść, sposób wykonania oraz skutki korzystania i nawiązywania umów z udostępnionymi portalami. Wyjście przez link udostępniający na zewnątrz strony www.ign.com.pl (do innej strony) powoduje opuszczenie portalu oraz zakończenie procesów odpowiedzialności prawnej portalu ign.com.pl.

Każdy Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od portalu ogłoszeniowego lub podmiotów z portalami współpracujących w formie newslettera na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Umowa na otrzymywanie przez Użytkownika newslettera jest zawierana w momencie potwierdzenia tej usługi przez Spółkę poprzez wysłanie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości potwierdzającej.

Wysyłanie newslettera na podstawie umowy zawierane jest z Użytkownikiem na czas nieokreślony, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym.

4. Rejestracja konta

Aby zamieścić ogłoszenie wymagana jest akceptacja regulaminu www.ign.com.pl oraz założenie konta przed odpowiedni formularz rejestracyjny. Po wypełnieniu wyżej wymienionego formularza, zostanie wysłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość zwrotna Usługodawcy potwierdzająca aktywację konta oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.

Jeśli rejestrującym jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, prawo do utworzenie konta w imieniu takich podmiotów ma osoba, która upoważniona jest przez te organizacje, co pozwala do dokonywania w tym zakresie czynności oraz imieniu tych podmiotów.

Każdy kto zarejestruje się w portalu ign.com.pl może posiadać tylko jedno konto w serwisie, przyporządkowane do danego e-maila oraz telefonu komórkowego.

Zabronione jest używanie obcych naruszających własność innych osób emaili i numerów telefonów, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszeń.

Publikacja ogłoszenia w serwisie jest terminowe i trwa przez okres 30 dni. Ogłoszeniodawca może w dowolnym momencie zakończyć emisję ogłoszenia poprzez wybranie odpowiedniej opcji w koncie użytkownika lub oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@ign.com.pl.

5. Cennik

Korzystanie z Portalu IGN.COM.PL jest bezpłatne.

Portal nie pobiera opłat za emisję ogłoszeń.

IGN.COM.PL nie pobiera prowizji od transakcji przeprowadzanych między użytkownikami.

Ogół czynności prowadzonych na portalu IGN.COM.PL jest bezpłatny z zastrzeżeniem możliwości zmiany tego stanu w przyszłości.

6. Ogłoszenie, jego edycja i usuwanie

Aby zamieścić ogłoszenie w serwisie ign.com.pl wymaga się: wypełnienia formularza ogłoszeniowego dostępnego na Koncie, umieszczenia treści ogłoszenia, wypełnienia minimum pól oznaczonych jako obowiązkowe, umieszczenia minimum jednego zdjęcia zgodnego z regulaminem portalu, a następnie dokonania aktywacji Ogłoszenia. Natomiast aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności zgodnej z cennikiem regulaminu.

Obecność ogłoszenia w internecie rozpoczyna się po jego aktywacji i trwa przez 30 dni. Do momentu odwołania, ogłoszenia w portalu ign.com.pl są darmowe i nie zobowiązują ogłaszających do ponoszenia kosztów w związku z zamieszaniem ogłoszenia nie powodującego konfliktu z regulaminem portalu. Na ogłoszenie reklamowe wymagana jest bezwzględna zgoda usługodawcy, a każde nieuprawnione ogłoszenie reklamy będzie ścigane przez portal lub odpowiednie organy ścigania również ze skutkiem usunięcia konta.

Ogłoszenie wymagane jest minimum w języku Polskim, a jeśli musi występować dodatkowy język powinien być wpisany jako następujący po języku Polskim. Jednak treść musi być jednakowa i równoznaczna z językiem Polskim, w innym przypadku portal ma prawo usunąć ogłoszenie bez ponoszenia odpowiedzialności oraz skutków.

Treść ogłoszenia jak i zdjęcia bezwzględnie nie mogą zawierać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych lub innych treści mogących nakierować odbiorcę-czytelnika ogłoszeń poza portal z wyjątkiem portali, które zostały zaakceptowane przez Usługodawcę. Dane kontaktowe do sprzedającego-ogłoszeniodawcy mogą być umieszczony tylko w odpowiednich wyznaczonych przez portal polach (nie w treści). W inny przypadku z naruszeniem postanowień regulaminu ogłoszenie może być wyłączone lub usunięte przez Usługodawcę.

Ogłoszenie może dotyczyć poszukiwania Nieruchomości.

Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń innych niż z zakresu branży nieruchomości oraz usług z nią niezwiązanych, w razie wątpliwości rację bytu ustala Zainteresowany praworządnością portalu – Usługodawca. Wykrycie przez portal ogłoszeń zawierających ogłoszenia niezwiązane z branżą nieruchomości będą bezwzględnie usuwane.

W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.

Czas emisji ogłoszenia następuje po jego przedłużeniu przez Ogłaszającego.

Po upływie 60 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie może zostać automatycznie usunięte z Konta.

7. Odpowiedzialność ogłoszeniodawcy

Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń usług czy towarów, których obrót lub wykonanie narusza obowiązujące przepisy prawa lub doprowadza do pogwałcenia praw osób trzecich.

Usługodawca nie jest stroną ogłoszenia wyemitowanego przez ogłoszeniodawcę, w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umów związanych z ogłoszeniem zamieszczonym przez ogłaszającego. Jeśli dojdzie do naruszenia prawa przez którąś ze stron zastosowane będą akty prawa karnego lub cywilnego do rozwiązania sporu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, treść lub legalność oferowanego towarów czy usługi, prawdziwość i rzetelność danych podawanych przez użytkownika-ogłoszeniodawcę, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

Naruszeniem regulaminu jest manipulacja i podszywanie się pod inne ogłoszenia w ofercie, wystawienie ogłoszenia w nieodpowiedniej kategorii oraz wystawianie ogłoszeń o tych samych zdjęciach innych ogłoszeniodawców bez uprzedniego zezwolenia przez prawdziwych autorów ogłoszenia, zdjęcia, treści i praw marki. Jeśli dojdzie do złamania powyższych ustaleń, skutkować będzie to podjęciem przez usługodawcę stosownych działań, nie wykluczając usunięcia ogłoszenia lub blokady konta czy bezpowrotnego zawieszenia prawa do użytkownika portalu.

Ogłoszenie zostanie usunięte, jeżeli narusza ono jakkolwiek ustalenia regulaminu lub przepisy prawa, a w szczególności kiedy treść ich zawiera naruszenie dóbr i praw innych, treści powszechnie uznane za obraźliwe czy wulgarne, naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, wprowadzających w błąd, obraźliwe dla innych osób, podmiotów czy organizacji oraz szkodzące dobremu imieniu osób, podmiotów lub ogłoszeniodawcy czy podmiotów z nim współpracujących.

Naruszeniem regulaminu jest również wgrywanie zdjęć o niepoprawnych treściach, naruszających dobra innych oraz nieodpowiednich w stosunku do przedmiotu ogłoszenia. Fotografie muszą związane być z przedmiotem ogłoszenia lub usługi. Umieszczanie wszelkiego rodzaju zdjęć obraźliwych czy antyreklamowych w stosunku do innych ogłoszeniodawców, osób czy mienia równoznaczne jest z usunięciem ogłoszeniodawcy.

Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych serwisach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników.

IGN.COM.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość usługi lub towaru otrzymanego przez odwiedzającego od danego użytkownika w konsekwencji skorzystania z danego ogłoszenia. Nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których odwiedzający w wyniku skorzystania z danego ogłoszenia nie otrzymał w ogóle od danego użytkownika towaru ani usługi lub otrzymał je po terminie lub z wadami, a także w przypadkach niewywiązywania się Użytkowników względem Odwiedzających z obowiązków w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, a także dostawy.

IGN.COM.PL nie odpowiada za:

 • błędnie składane przez użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji
 • brak zainteresowania przedmiotem ogłoszenia,
 • gwarancję użytkowników wynikających z obowiązków rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu czy usługi ogłoszenia
 • losowe działanie czynników niezależnych od ogłoszeniodawcy pozostawiających skazę na działaniu systemów teleinformatycznych lub urządzeń usługodawcy.
 • utratę bazy ogłoszeń w chwili wystąpienia sił wyższych, kataklizmów i zdarzeń losowych (na ogłaszającym spoczywa obowiązek utworzenia kopii zapasowej własych ogłoszeń, których przywrócenie pomocne będzie przy ponownym ogłoszeniu. Jest to forma dobrowolna jednak kładąca odpowiedzialność za archiwizację ogłoszenia na ogłaszającym).
 • podszywanie się przez innych użytkowników pod osoby, podmioty czy organizacje, którym może w ten sposób zaszkodzić naruszając ich dobra prawne, materialne, niematerialne czy osobiste.
 • treść graficzną ogłoszeniodawcy, jego ewentualną antyreklamę oraz próby wywarcia wpływu przekazem graficznym na inne osoby, podmioty czy organizacje.
 • treści pornograficzne lub matrymonialne, których przekaz jest zabroniony.

Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia każdego ogłoszenia czy konta jeśli dojdzie do podejrzenia zajścia działań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników. Również gdy działania ogłoszeniodawcy negatywnie wpływa na dobre imię usługodawcy lub w inny sposób szkodzą członkom portalu czy ich dobremu mieniu.

Jeśli konto lub działalność użytkownika w obrębie portalu IGN.COM.PL wymaga dodatkowej weryfikacji danych w związku z jego bezpieczeństwem, a w szczególności nieuprawnionego przejęcia lub podszywania się pod konto przez inną osobę, podmiot czy organizację, usługodawca może uzależnić korzystanie z portalu do momentu wiarygodnego potwierdzenia przez właściwego użytkownika jego tożsamości. Po wiarygodnym potwierdzeniu danych użytkownika zostaną zniesione ograniczenia w użytkowaniu konta.

Usługodawca w rozumieniu prawa jest podmiotem pomagającym przekazać informację handlową innym osobom podmiotom czy organizacjom w zachowaniu podstawowych form grzecznościowych. Dlatego każdego rodzaju treści naruszające dobra innych, które nie zostały umieszczone własnoręcznie przez usługodawcę lub jego pracowników, a znalazły się w ogłoszeniach, nie wchodzą w zakres odpowiedzialności usługodawcy. Portal ma służyć powodzeniu w sprzedaży, kupnie czy wykonaniu usługi innym użytkownikom portalu na zasadach przyjaźni i podstaw grzeczności użytkowania. W związku z tym każdego rodzaju naruszenie dóbr osobistych rzeczowych czy prawnych w momencie wystąpienia dowodów na zaistnienie sytuacji, będzie przez portal udostępniane w ramach dowodów w ewentualnym postępowaniu sądowym. W każdych innych przypadkach nieokreślonych przez niniejszy regulamin naruszających dobra innych mają zastosowanie postanowienia kodeksu cywilnego lub karnego.

8. Reklamacje

Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w momencie niewykonania bądź nienależytego wykonania przez usługodawcę wyemitowania ogłoszenia opartego o zasady regulaminu, tj. w momencie emisji ogłoszenia lub w terminie najpóźniej do 7 dni od dnia zakończenia ogłoszenia.

Reklamację złożyć można za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres: biuro@ign.com.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres podany w regulaminie.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Procedura przetwarzania danych osobowych objęta jest ochroną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, Dz.U. 2018 poz. 1000) sprawie ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami regulującymi ochronę danych osobowych.
 2. Aby Ogłoszeniodawca i Ogłoszeniobiorca mogli korzystać z usług portalu, zwłaszcza publikować ogłoszenia albo korzystać z pośrednictwa administratora, administrator portalu jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych ogłoszeniodawcy i Ogłoszeniobiorcy albo dane osobowe udostępnione lub wpisane przez Ogłoszeniodawcę albo Ogłoszeniobiorcę w ramach korzystania z portalu (zwłaszcza dane teleadresowe, opisy i dane do faktury w razie wystąpienia zapłaty za ogłoszenie).
 3. Powyższy sposób przetwarzania danych jest zgodny z prawem, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy, w oparciu o którą ogłoszeniodawca i ogłoszeniobiorca korzysta z usług portalu internetowego i aplikacji mobilnej i której strony stanowią ogłoszeniodawca i ogłoszeniobiorca, jako podmiot danych osobowych.
 4. W szczególnych przypadkach administrator może przetwarzać dane osobowe ponad zakres art. 2 i 3 regulaminu, jeżeli przetwarzanie takie jawi się jako niezbędne z punktu widzenia prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osób trzecich, każdorazowo zgodnie z wymaganiami ustawowymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
 5. Użytkownik wyraża zgodę, w myśl przepisów ustawy w sprawie wybranych usług społeczeństwa informacyjnego, oraz upoważnia administratora do przesyłania użytkownikowi wiadomości zawierających informacje o nowościach w ofercie portalu
 6. Wszystkie informacje dotyczące umieszczanych ogłoszeń, adresów e-mail, numerów telefonów zostaną usunięte po upływie pół roku od ich zamieszczenia. Dane dotyczące płatności i faktury są archiwizowane przez okres pięciu lat.

10. Postanowienia końcowe

Regulamin dostępny jest na stronie portalu ign.com.pl. Zmiany regulaminu usługodawca przekaże poprzez zamieszczenie informacji na stronie IGN.COM.PL oraz roześle zarejestrowanym użytkownikom poprzez drogę elektroniczną (na email). Zmiany wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie IGN.COM.PL Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych.

Prawem właściwym dla całości świadczenia usług pomiędzy usługodawcą, a ogłoszeniodawcą, jest prawo polskie.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez usługodawcę w obrębie portalu IGN.COM.PL będą rozstrzygane przez właściwe co do rejonizacji polskie sądy powszechne.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.